Predtým, ako vám predstavíme rôzne typy genderov, je vhodné vysvetliť si, čo tento pojem vlastne znamená. Keďže ide o veľmi vratkú pôdu vzhľadom k atmosfére v spoločnosti a nesprávnemu vnímaniu tohto pojmu, pokúsime sa uviesť veci na pravú mieru.

gender
Zdroj: Pexels

Čo vyjadruje pojem gender? 

Gender (rod) je označenie pre tzv. kultúrne vytvorené rozdiely medzi mužmi a ženami. Kým pohlavie je vrodené, gender je „sociálne pohlavie“, ktoré nemá s tým biologickým nič spoločné. Človek je podľa pohlavných znakov muž alebo žena, ale podľa genderu môže byť kýmkoľvek. Mužom, ktorý sa cíti ako žena, ženou cítiacou sa ako muž, mužom cítiacim sa ako lesbická žena, a podobne. Genderov sú preto desiatky. Gender  označuje kultúrne konštruované rozdiely medzi mužmi a ženami. Obsah sa líši medzi jednotlivými kultúrami a dejinnými obdobiami (napr. ešte v 19. storočí ružovú farbu považovali za jednoznačne mužskú farbu). Preto neexistuje vopred daná prirodzenosť muža a ženy. Neexistujú žiadne špecificky mužské a ženské roly a pokiaľ si ich kultúra vypestovala, ide o tzv. genderové stereotypy.

Rozdiel medzi genderom a pohlavím

Ľudia majú tendenciu tieto pojmy používať ako synonymá, avšak medzi nimi je veľký rozdiel. Pohlavie je biologický termín a definuje sa podľa reprodukčných orgánov a chromozómov. Lekár na základe toho pri pôrode určí, či je dieťatko dievča alebo chlapec. Naproti tomu gender odkazuje na súbor znakov a vlastností, ktoré sa vzťahujú buď na chlapcov a neskôr mužov alebo na dievčatá, neskôr ženy. Gender teda vyjadruje, ako vnímame vlastnú identitu, ako sa cítime, či ako muž alebo žena, bez ohľadu na pohlavie. Niekedy sa používa aj termín: „žena v tele muža alebo muž v tele ženy.“